پارانویا یا هذیان

پارانویا یا هذیان

پارانویا چیست؟ فرد مبتلا به پارانویا فکر یا احساس میکند که درحال تهدید هست در حالی که شواهدی وجود نداشته باشد . در این حالت فرد مبتلا به دیگران سوءظن یا بی اعتماد غیر منطقی دارد. افراد مبتلا به پارانویا ممکن است احساس کنند که مورد آزار واذیت قرار میگیرند یا اینکه کسی قصد دارد […]