مسئولیتهای کارکنان مشاوره و راهنمایی مدارس

مسئولیتهای کارکنان مشاوره و راهنمایی مدارس

کارکنان برنامه های راهنمایی و مشاوره ی مدرسه عبارتند از مشاور ، معلم ، مدیر ، روانشناسی ، مدد کار اجتماعی ، روان سنج ، مربی بهداشت ، مربی امور تربیتی و اعضای انجمن اولیا و مربیان . از آنجا که راهنمایی فعالیتی جمعی است ، برای کسب موفقیت در آن همکاری تمام کارکنان برنامه […]