اختلال شخصیت خودشیفتگی

اختلال شخصیت خود شیفتگی

آیا تا به حال با کسی در ارتباط بودید که احساس میکند از همه بهتر است اما با کوچکترین انتقادی از کوره در می رود ؟ خودشیفته کلمه ای است که در زندگی روزمره ما مورد استفاده قرار میگیرد و اغلب برای توصیف شخصی که بیش از حد خود را دوست داردیا  احساس بهتری میکند […]