اثر هاله ای چیست ؟

اثر هاله ای چیست ؟

اثر هاله ای یا خطای هاله ای، نوعی سوگیری و خطای شناختی در روانشناسی است که به موجب آن درک ما از شخصی تحت تأثیر نظرات مثبت ما درباره صفات مرتبط با آن شخص تغییر می‌کند. این اثر در دو جهت مثبت و منفی کار می‌کند:   – اگر یک جنبه از چیزی را دوست […]