شخصیت جامعه ستیز

شخصیت جامعه ستیز

شخصیت جامعه ستیز فقط به قدرت و آزادی خودش اهمیت می دهد و هرگز به دیگران یا نیازهایشان توجه نمی کند. این اختلال در مردان شایع تر از زنان است چون از نظر ژنتیکی نسبت به زنان نیاز کمتری به عشق و تعلق خاطر دارند اما نسبت به زنان نیاز بیشتری به قدرت دارند. نیاز […]