پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

می توان گفت که همه ی انسان ها حتی شده یک بار، در طول زندگی خود در شرایط فشار و استرس قرار می گیرند و با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. افراد در مقابله با مشکلات و فشارها شیوه های مختلفی برای کنار آمدن اتخاذ می کنند. گاها به کارگیری این روش ها و تکنیک ها می تواند کارآمد و موثر باشد و گاها بالعکس. یکی از این شیوه های کارآمدی که بسیار مورد استفاده افراد در سنین مختلف، چه جوانان و چه افراد میانسال قرار می گیرد، متوسل شدن به نیرویی معنوی و درخواست کمک و حمایت از این نیرو می باشد.

جهت گیری مذهبی آلپورت

جهت گیری مذهبی آلپورت

این پرسشنامه توسط آلپورت و راس در سال 1959 مطرح و سال 1967 به طور کامل ساخته شد، همچنین در سال 1378 در ایران هنجاریابی شد.

هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی جهت گیری دینی درونی و بیرونی است.

این پرسشنامه دارای 21 سوال و 2 مولفه است.