تست باورهای غذایی غیرمنطقی

تست باورهای غذایی غیرمنطقی

یکی از مفاهیمی که در برنامه های کاهش و مدیریت وزن قابل توجه است باورهای غیرمنطقی و خطاهای شناختی است، که تصحیح این باورها به سوی سالم‌اندیشی و ایجاد نگرش بهتر می‌تواند در مدیریت وزن مؤثر باشد. باورهای غذایی غیرمنطقی مفهومی است که از نظریه الیس گرفته شده و باورهای ناسالم افراد را نسبت به مواد غذایی می‌سنجد. در واقع باورهای غذایی غیرمنطقی باورهای تحریف شده و ناسالم مربوط به مواد غذایی هستند که موفقیت در کاهش و حفظ وزن را تضعیف می‌کنند

تست شیوه فرزندپروری

تست شیوه فرزندپروری

تست فرزندپروری به شما کمک می کند تا فرزندان تان را به خوبی هدایت کنید هم اکنون می توانید این تست را با تفسیری جامع انجام دهید.

تست آمادگی به اعتیاد

تست آمادگی به اعتیاد

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS، از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد .این پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می باشد. پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر 1385 (IAPS-41) دارای 41 ماده می باشد. نمره گذاری پرسشنامه آمادگی به اعتیاد بر اساس لیکرت چهار گزینه ای از صفر (کاملاً مخالفم) تا 3 (کاملاً موافقم) می باشد. در پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS (زرگر، 1385) هر چه فرد نمره بالاتری کسب نماید، دارای آمادگی به اعتیاد بیشتری است. هدف پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سنجش میزان گرایش و تمایل به مصرف مواد مخدر می باشد.

وسواس فکری عملی مادزلی MOCI

وسواس فکری عملی مادزلی MOCI

وسواس یك ایده، فكر، تصور مكرر و ناخواسته است كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. معمولا افراد برای غلبه کردن بر اضطراب ناشی از وسواس فکری، رفتاری را انجام می دهند که آن فکر یا تصور را خنثی کند و از این طریق اضطراب ناشی از افکار وسواسی کاهش یابد.

سلامت عمومی GHQ-28

سلامت عمومی GHQ-28

پرسشنامه سلامت عمومی General Health Questionnaire (GHQ) تست ۲۸ ماده است توسط گلدبرگ و میلر بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است .