مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

تست اضطراب کودکان

اضطراب جز حالات روان شناسی ناخوشایند است که تجربه آن در هر سنی گریز ناپذیر است! از زمانی که کودک هستیم تا زمانی که سالمند می شویم، تحت تاثیر اتفاقات و رویدادهای مختلف ممکن است مضطرب شویم؛ در واقع اضطراب پس از یک حادثه ناخوشایند و استرس زا به وجود می آید و باعث تشویش و دلهره می شود.

پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

رفتار پرخاشگرانه از جمله مواردی است که با افزایش سن به سراغ کودک شما خواهد آمد و هرچه سن کودک بالاتر باشد به دلیل افزایش قوای جسمی و همچنین درگیری های احساسی بیشتر این رفتار می تواند خشن تر نیز باشد.

پرخاشگری دوران کـودکی اهمیت به سزایی در پیش بینـی مـشکلات سـازگاری روانـی اجتمـاعی آینـده آن ها دارد.

شناسایی کودکان پرخاشگر بر اساس ویژگی های هیجانی و رفتاری از منظر پژوهشی، بالینی و تربیتی یک ضرورت به حساب می آید.

تست افسردگی کودکان و نوجوانان

تست افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS) توسط جان‌بزرگی و مستخدمین حسینی در سال ۱۳۸۴ ساخته شده است. این پرسشنامه بر اساس نیاز بالینی جامعۀ ایرانی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه‌نگر باشد، تدارک دیده شده است. در ساخت این مقیاس، ابتدا محورهای بزرگ نظریه‌پردازان روانشناسی بالینی در زمینۀ افسردگی کودکان و نوجوانان مورد وارسی قرار گرفته و ملاک‌های افسردگی استخراج شده است که شامل ۴۲ نشانۀ بیماری است. البته اغلب آن‌ها با یکدیگر همپوشی داشته و تقلیل یافته‌اند. سپس ملاک‌هایی که بیشترین همپوشی یا تکرار را در نظریه‌های مختلف به خود اختصاص داده‌اند، استخراج و با ملاک‌های DSM برای افسردگی کودکان و نوجوانان مقایسه شده و سپس فهرستی شامل ۱۲ مقوله تهیه شده است. همچنین یک مقوله دیگر نیز وجود دارد که برخی از علایم باقی مانده را پوشش می‌دهد.

آزمون شخصیتی ایزنک کودک و نوجوان

آزمون شخصیتی ایزنک کودک و نوجوان

این پرسشنامه دربارهی طرز رفتار، کردار واحساسات شما تدوین شده است و در پی دستیابی به عکس العمل طبیعی و بلافاصله شما در مقابل سوال هااست، نه آنچه ممکن است پس از مدتی تفکرو تامل به دست آید