تست هیجان تحصیل

تست هیجان تحصیل

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است.

تست ارتباط با مدرسه

تست ارتباط با مدرسه

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان است. زیرمقیاس ها شامل: وابستگی به مدرسه، التزام به مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان

تست انگیزش تحصیلی هارتر

تست انگیزش تحصیلی هارتر

انگیزش تحصیلی هارتر نیروی محرکه موفقیت و حرکت پیوسته و مداوم به سوی پیشرفت می باشد. تست انگیزش تحصیلی و راهکارهای آن می تواند این ویژگی را در شما تقویت نماید.