جهت گیری مذهبی آلپورت

جهت گیری مذهبی آلپورت

تعداد سوالات تست: 21

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

این پرسشنامه توسط آلپورت و راس در سال 1959 مطرح و سال 1967 به طور کامل ساخته شد، همچنین در سال 1378 در ایران هنجاریابی شد. هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی جهت گیری دینی درونی و بیرونی است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 2 مولفه است.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست