سنجش مهارتهای ذهنی

سنجش مهارتهای ذهنی

تعداد سوالات تست: 48

مدت زمان انجام تست: 15 دقیقه

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی از جامع ترین آزمون های آمادگی روانی ورزشكاران است كه دوازده مهارت روانی را در سه دسته مهارت های روانی پایه )هدف گزینی، تعهد و اعتماد به نفس(، مهارت های روان تنی ) واكنش به استرس، كنترل ترس، آرمیدگی و نیرو بخشی( و مهارت های شناختی ) تمركز، بازیافت تمركز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح مسابقه ( اندازه گیری می كند. این پرسشنامه شامل 48 سؤال است كه به صورت مقیاس لیكرت 7 سطحی (کاملا مخاف تا کاملا موافق) است.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست