تست شخصیت شناسی MMPI

تست شخصیت شناسی MMPI کوتاه

تعداد سوالات تست: 370

مدت زمان انجام تست: 30 تا 40 دقیقه

تست MMPI شامل 370 سوال است که از نسخه بلند آن استخراج شده است. مدت زمان انجام این آزمون حدودا 30 تا 40 دقیقه است.تست MMPI فرم 370 سوالی آزمونی کاربردی و تخصصی است که در دانشگاه مینه سوتا برای تشخیص اختلالات روانی ساخته شده است.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.