آزمون شخصیتی ایزنک کودک و نوجوان

آزمون شخصیتی ایزنک کودک و نوجوان

تعداد سوالات تست: 81

مدت زمان انجام تست: 20 دقیقه

این پرسشنامه دربارهی طرز رفتار، کردار واحساسات شما تدوین شده است و در پی دستیابی به عکس العمل طبیعی و بلافاصله شما در مقابل سوال هااست، نه آنچه ممکن است پس از مدتی تفکرو تامل به دست آید

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست