تست آمادگی به اعتیاد

تست آمادگی به اعتیاد

تعداد سوالات تست: 41

مدت زمان انجام تست: 15 دقیقه

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS، از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد .این پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می باشد. پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر 1385 (IAPS-41) دارای 41 ماده می باشد. نمره گذاری پرسشنامه آمادگی به اعتیاد بر اساس لیکرت چهار گزینه ای از صفر (کاملاً مخالفم) تا 3 (کاملاً موافقم) می باشد. در پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS (زرگر، 1385) هر چه فرد نمره بالاتری کسب نماید، دارای آمادگی به اعتیاد بیشتری است. هدف پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سنجش میزان گرایش و تمایل به مصرف مواد مخدر می باشد.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.