پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

تعداد سوالات تست: 43

مدت زمان انجام تست: 20 دقیقه

رفتار پرخاشگرانه از جمله مواردی است که با افزایش سن به سراغ کودک شما خواهد آمد و هرچه سن کودک بالاتر باشد به دلیل افزایش قوای جسمی و همچنین درگیری های احساسی بیشتر این رفتار می تواند خشن تر نیز باشد. پرخاشگری دوران کـودکی اهمیت به سزایی در پیش بینـی مـشکلات سـازگاری روانـی اجتمـاعی آینـده آن ها دارد. شناسایی کودکان پرخاشگر بر اساس ویژگی های هیجانی و رفتاری از منظر پژوهشی، بالینی و تربیتی یک ضرورت به حساب می آید.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست