تست نیازهای اساسی گلاسر

تست نیازهای اساسی گلاسر

تعداد سوالات تست: 35

مدت زمان انجام تست: 20 دقیقه

نیازهای اساسی گلاسر برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد شامل بقا، عشق یا احساس تعلق داشتن ، آزادی آدمها ، پیشرفت و قدرت ، تفریح بر مبنای تئوری انتخاب طراحی شده است. این آزمون برای شناخت بیشتر خود و نیازهای زندگی است .

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.