تست ارتباط با مدرسه

تست ارتباط با مدرسه

تعداد سوالات تست: 21

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان است. زیرمقیاس ها شامل: وابستگی به مدرسه، التزام به مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.