راهبردهای یادگیری

آزمون راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

تعداد سوالات تست: 81

مدت زمان انجام تست: 30 دقیقه

آزمون راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.