اختلال شخصیت خودشیفتگی

اختلال شخصیت خود شیفتگی

آیا تا به حال با کسی در ارتباط بودید که احساس میکند از همه بهتر است اما با کوچکترین انتقادی از کوره در می رود ؟ خودشیفته کلمه ای است که در زندگی روزمره ما مورد استفاده قرار میگیرد و اغلب برای توصیف شخصی که بیش از حد خود را دوست داردیا  احساس بهتری میکند […]

پارانویا یا هذیان

پارانویا یا هذیان

پارانویا چیست؟ فرد مبتلا به پارانویا فکر یا احساس میکند که درحال تهدید هست در حالی که شواهدی وجود نداشته باشد . در این حالت فرد مبتلا به دیگران سوءظن یا بی اعتماد غیر منطقی دارد. افراد مبتلا به پارانویا ممکن است احساس کنند که مورد آزار واذیت قرار میگیرند یا اینکه کسی قصد دارد […]