در این مقاله به ما به معرفی لیست رشته های رشته تجربی میپردازیم .داوطلبانی که در کنکور تجربی شرکت کرده اند و همچنین مجاز به انتخاب رشته شده اند میتوانند در یکی از دوره های روزانه، شبانه ، پیام نور و  غیرانتفاعی ، پردیس خودگردان و .. شده اند باید لیست رشته های موجود در رشته تجربی را مطالعه نمایند .

کامل ترین معرفی لیست رشته های دانشگاهی تجربی همزمان با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۱ منتشر می گردد.

پس از اینکه نتایج اولیه برای داوطلبان متقاضی در رشته تجربی اعلام میشود میبایست هر کسی که بر اساس رتبه و ترازی که کسب کرده است نسبت به انتخاب رشته از لیست رشته های اعلام شده که معمولا بعد از نتایج اولیه این لیست نیز منتشر می شود اقدام نماید.

با توجه مهم بودن لیست رشته های اعلام شده کنکور تجربی در رشته ها و گروه آزمایشی مختلف در این مقاله ما به معرفی رشته های کنکور تجربی 1401 در قالب جدول میپردازیم.

لیست رشته های کنکور تجربی 1401 به تفکیک زیرگروه

سازمان سنجش آموزش کشور هر ساله لیست رشته های دانشگاهی کنکور تجربی  و همچنین کد رشته محل های این رشته را اعلام میکند. این سازمان برای کمک و تسهیل در انتخاب داوطلبان همزمان با ارائه لیست رشته های تجربی 1401، ظرفیت پذیرش برای هر رشته را اعلام میکند.هر داوطلب میتواند 150 رشته از رشته های اعلام شده را مناسب با علاقه خود اعلام کند.

رشته داوطلبان گروه تجربی دارای 5 زیرگروه هستند. که هر زیر گروه دارای زیرگروه لیست رشته محل است که ضرایب برای هر لیست زیرگروه فرق میکند.لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیر گروه را ما در ادامه قرار میدهیم.

زیر گروه یک تجربی  پرمتقاضی ترین زیر گروه به شمار می آید به دلیل این که رشته های اهمیت دار مانند پزشکی و دندان پزشکی در این زیر گروه قرار دارند.رشته های پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی، و بیوتکنولوژی به صورت دکتری پیوسته ارائه میشوند. 

برخی رشته های زیر گروه به صورت کاردانی ارائه می شوند مانند کاردانی اتاق عمل، کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان ... و سایر رشته ها در این زیر گروه در مقطع کارشناسی پذیرش دارند. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه یک بدین شرح میباشد: زیست شناسی 4، زمین شناسی 0، فیزیک 2، ریاضی 2، شیمی 

رشته های زیر گروه یک تجربی 
اتاق عمل علوم و صينايع غذایی
اعضای مصنوعی فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت كاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجی كاردانی بهداشت محيط
پرستاری كارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكی كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی كاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی كاردانی مامایی
دندانپزشكی كاردرمانی
روانشناسی كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيه مامایی
هوشبری بينایی سنجی

رشته های دانشگاهی زیر گروه دو تجربی که به رشته های شیمی نیز معروف هستند ، در این زیرگروه در مقطع دکتری عمومی رشته داروسازی و در مقطع کارشناسی رشته هایی مثل رشته شيمی محـض، شیمی کاربردی ... و در مقطع كاردانی در رشته های مانند بهداشت حرفه ای پذیرش دانشجو دارند. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه دو بدین شرح می باشد: زمین شناسی 1، زیست 4، شیمی 4، ریاضی 3، فیزیک

رشته های زیر گروه دو تجربی
داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

آن دسته از داوطلبانی که برای قبولی در رشته ای مشخص تلاش می کنند می بایست از ضریب و زیر گروه رشته دلخواهشن مطلع باشند. برای آشنایی با ضرایب و زیرگروه های کنکور تجربی 1401 مطالعه مقاله زیر توصیه می گردد.

رشته های زیرگروه سه تجربی

رشته های دانشگاهی زیر گروه سه تجربی که به زیر گروه زمین شناسی معروف است شامل رشته هایی مانند زمین شناسی، دبیری زمین و ... می شود. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه سه بدین شرح می باشد: زمین 4، زیست 2، ریاضی 3 ، فیزیک 2، شیمی 2.

رشته های زیر گروه سه تجربی
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

رشته های زیرگروه چهار تجربی

رشته های دانشگاهی زیر گروه چهار تجربی که به زیر گروه ریاضی معروف است شامل رشته های هوانوردی، ناوبری هوایی، خلبانی، حسابداری, مدیریت و ... می باشد. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار ضرایب دروس به شرح زیر می باشد: زمین شناسی 1، زیست 2، ریاضی 4، فیزیک 3، شیمی 2.

رشته های زیر گروه چهار تجربی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب، اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام مديريت فرهنگی هنری
حسابداری مديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـی مديريت مالی
شـيعه شناسـی مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسي معارف اسلامی
علوم انتظامی  تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديث كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی كاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفی كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامی كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگری كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی كارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركی كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی كارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمه كاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكو كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی كارداني مديريت گمركی
  كاردانی هتلداری

رشته های زیرگروه پنج تجربی

رشته های دانشگاهی زیر گروه پنج تجربی نیز شامل رشته هایی از جمله تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگل داری، تکنولوژی شیلات و ... است. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار به شرح زیر می باشد: زمین شناسی 1، زیست شناسی 2، ریاضیات 3، فیزیک 2، شیمی 2.

رشته های زیر گروه پنج  تجربی
آموزش علوم ورزشی  كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات  گيـاهپزشـكی
امنيت بين الملل مددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيت مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيت مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی مطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسم مهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسی مهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيت مهندسی طبيعت
علوم ورزشی مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانی كاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـل كارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی ) كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست كاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما  كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـل كـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی كاردانی نوغانداری

اولویت بندی انتخاب های داوطلب در این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار بوده و باید به دور از هر گونه خطا و اشتباه صورت گیرد چرا که نرم افزار سازمان سنجش فرم انتخاب رشته را به ترتیب اولویت بررسی کرده و اولین رشته محل دارای ظرفیت را به عنوان محل قبولی در زمان اعلام نتایج نهایی منتشر می کند.

منبع: heyvagroup.com

نظرات
ارسال